Parafia Stawiski

Avatar główny

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok

 

Stawiski, dnia 20 lutego 2019 roku

ORG.524.1.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok.

I. Informacje ogólne:

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 1 członka komisji konkursowej, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
 2. Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.
 3. Każdej z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przysługuje zgłoszenie tylko jednego kandydata.
 4. Burmistrz Stawisk powołując komisję konkursową wybiera przedstawicieli organizacji i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur kierując się przede wszystkim posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, do których odnosi się konkurs.
 5. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej.
 6. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Burmistrz Stawisk w drodze zarządzenia.
 7. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Członkom komisji nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
 8. Członków komisji konkursowej biorącym udział w opiniowaniu ofert obowiązują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Stawiski, którzy nie reprezentują organizacji/podmiotu biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert.

III. Zadania członka komisji konkursowej:

 1. Udział w posiedzeniach komisji.
 2. Zapoznanie się ze złożonymi ofertami.
 3. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym.
 4. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursu ofert oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury:

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, w terminie do dnia 14 marca 2019 r. do godz. 10:00.

Załączniki

 1. Formularz zgłoszeniowy na członka komisji
2019-02-20 13:53 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2024 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.