Parafia Stawiski

Avatar główny

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

Stawiski, dn. 04.01.2021 r.

  

OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERA

 

Gmina Stawiski w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych:

 

Podstawa prawna:

Art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 z późń zm.)

 

Nabór partnera/ów dotyczy:

Współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach: Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego,  Numer naboru: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/21

 

Proponowany zakres zadań projektowych przewidzianych dla partnera/ów:

 1. Wspólne opracowanie i zaplanowanie działań, metod, harmonogramu realizacji, planu wdrożenia realizacji projektu.
 2. Wspólne przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/21 w oparciu o wypracowaną  koncepcję realizacji projektu.
 3. Wspólna realizacja ustalonych działań projektowych oraz współzarządzania projektem.
 4. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w realizacji projektu.

 

Przy wyborze partnera/ów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Podmiot wspinany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, lub innym organie publicznym.
 2. Nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)
 3. Podmiot złożył kompletną ofertę na wybór Partnera, sporządzoną w języku polskim, opatrzoną pieczęcią podmiotu oraz podpisaną przez osobę/y uprawnione do jego reprezentowania.
 4. Posiada zdolność do zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu w ramach wykonywanych zadań Partnera.
 5. Zadeklaruje w ofercie wniesienie potencjalnego wkładu własnego.

 

Wymagania merytoryczne:

 1. Dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym zdolnym do realizacji działań projektowych.
 2. Gwarantuje potencjał techniczny, w tym warunki lokalowe niezbędne do realizacji zadań partnera w projekcie.
 3. Powinien posiadać doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym ze środków EFS.

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. Opis dotychczasowych działań, doświadczenie uwzględniającego największe osiągnięcia.
 2. Planowaną koncepcję projektu.
 3. Opis podziału zadań i obowiązków każdej ze stron.
 4. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe), zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera.

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 1. Być sporządzone w języku polskim.
 2. Zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów.
 4. Zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań.

 

Termin i tryb składania ofert:

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o naborze na partnera na stronie internetowej Gminy Stawiski, tj. w terminie do dnia 26 stycznia 2021 roku (decyduje data wpływu pod wskazany adres w niniejszym Ogłoszeniu).

Sposób i termin składania ofert:

Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Urząd Miejski Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

z dopiskiem:

„Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/21”.

Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie do 2 dni od daty zakończenia naboru przez Zespół Oceniający powołany przez Burmistrza Stawisk.

Na podstawie opinii Zespołu Oceniającego Burmistrz dokona wyboru podmiotu/ów, z którym zostanie zawarta umowa partnerska. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania, oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

BURMISTRZ STAWISK
(-) Agnieszka Rutkowska

2021-01-04 13:33 Opublikował: Iwona Niedźwiedzka

Copyright © 2009-2021 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.