Parafia Stawiski

Avatar główny

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-042/18

 

Stawiski, dnia 31 lipca 2018 roku

SG.041.6.2018

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
w celu wspólnej realizacji projektu
w ramach konkursu
nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-042/18

Gmina Stawiski jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach konkursu nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-042/18, nabór nr 13/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” Cel ogólny 3 Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych LSR, Cel szczegółowy 3.1 Rozwój infrastruktury na obszarach objętych LSR,  Przedsięwzięcie 3.1.1 Infrastruktura społeczna, na operacje z zakresu: typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego w odpowiedzi na ww. konkurs.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego. Warunkiem realizacji partnerstwa jest otrzymanie dotacji w ramach ww. konkursu.

 

I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Nabór, w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217 z późn. zm.) dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które wniosą do projektu przygotowanego w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-042/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z projektodawcą będą uczestniczyć w jego realizacji.

Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania oraz zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r., str. 1).

Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi.

 

II. Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa jest współpraca przy opracowaniu i realizacji projektu przygotowanego w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-042/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłoszony dnia 03 sierpnia 2018 roku przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się w biurze LGD oraz na stronie www.krainamlekiemplynaca.pl.

 

III. Cel projektu:

Celem projektu jest przebudowa oraz rozbudowa budynku remizy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej, w której utworzone zostanie centrum aktywności lokalnej.

Planowany termin realizacji projektu: 2018 r. – 2019 r.

 

IV. Proponowany zakres działań dla Partnerów:

1. Współpraca z Gminą Stawiski (Liderem Partnerstwa) w zakresie opracowania projektu, przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-042/18, w szczególności przy tworzeniu opisu merytorycznego i budżetu projektu.

2. Współpraca z Liderem Partnerstwa w zakresie realizacji projektu, w szczególności przy:

1) prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych,
2) monitoringu zajęć przeprowadzanych w ramach projektu,
3) sprawozdawczości i ewaluacji projektu.

3. Uczestniczenie w zaplanowanych spotkaniach grup roboczych.

4. Bieżące przekazywanie Liderowi Partnerstwa wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do obsługi projektu w zakresie dotyczącym udziału Partnera w projekcie.

5. Realizacja zadań wyznaczonych dla Partnera.

6. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych.

7. Szczegółowy zakres zadań leżących po stronie Partnera zostanie określony w umowie partnerskiej przygotowanej przez Lidera Partnerstwa.

 

V. Wymogi dotyczące ofert:

1. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku polskim na formularzu: Karta Zgłoszenia Partnera stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Do Karty Zgłoszenia Partnera należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) dokumenty potwierdzające uzyskane doświadczenie w ramach realizowanych zadań wykonywanych przez instytucję, w szczególności dotyczące realizacji (w roli Lidera lub Partnera) projektów finansowanych ze środków publicznych, funduszy europejskich lub innych funduszy zagranicznych. Minimum 1 projekt.

Uwaga: Wszelkie dokumenty, w tym kserokopie złożonych do oferty dokumentów muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem (dotyczy kserokopii).

 

VI. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę (wypełnioną Kartę Zgłoszenia Partnera wraz z załącznikami) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski
poniedziałek – piątek od godz. 07.30 do godz. 15.45

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie Partnera do współpracy w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-042/18”.

3. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.

4. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014, oferty przyjmowane są przez okres 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia na stronie internetowej www.stawiski.pl, tj. w terminie do dnia 22 sierpnia 2018 roku do godz. 10:30.

5. Decyduje data wpływu do wskazanej w pkt 1 jednostki.

 

VII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:

1. Negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem.

2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

3. Zawieszenia naboru na każdym etapie.

4. Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów w trakcie trwania naboru (każda zmiana będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski).

5. Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.

 

VIII. Kryteria wyboru oferty:

1. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

2. Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym, a następnie rozpatrywane pod względem merytorycznym przez Komisję powołaną do tego celu Zarządzeniem Nr 37.2018 Burmistrza Stawisk z dnia 09 sierpnia 2018 roku.

3. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników bądź przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.

4. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.

5. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym Ogłoszeniu oraz w Karcie Zgłoszenia Partnera z uwzględnieniem następujących kryteriów:

Kryteria oceny merytorycznej

Punktacja

1. Zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego partnera z celami partnerstwa.

0 – 10 pkt

2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby).

0 – 20 pkt

3. Doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym charakterze (na podstawie dokumentów opisanych).

0-20 pkt, w tym:

1) opis potencjału społecznego: 0-10 pkt;

2) spełnienie wymogu opisanego
w dz. V: 0-10 pkt.

Maksymalna liczba: 50 pkt

6. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę 25 i mniej punktów lub uzyskają przy zastosowaniu któregokolwiek z kryteriów 0 punktów.

7. Komisja wybierze w naborze co najmniej jeden podmiot, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania podziału i zakresu zadań w ramach przygotowywanego projektu oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia partnerstwa.

8. Decyzję o wyborze Partnera podejmie Burmistrz Stawisk na podstawie wniosku Komisji. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

9. Lista wyłonionych Partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.stawiski.pl.

 

IX. Postanowienia końcowe:

1. W przypadku unieważnienia naboru, Gmina Stawiski nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Gmina Stawiski nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa
z wybranym w wyniku naboru partnerem, Gmina Stawiski dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.

3. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

 

Załączniki

  1. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
  2. KARTA ZGŁOSZENIA PARTNERA
2018-07-31 14:34 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2019 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.