Parafia Stawiski

Avatar główny

Ogłoszenie wyników konkursów zorganizowanych w związku z obchodami 590-lecia Stawisk

Ogłoszenie wyników konkursów zorganizowanych w związku z obchodami 590-lecia Stawisk

I. Konkurs literacki zorganizowany przez Gimnazjum im. Adama Mickiewicza pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach na napisanie legendy o Stawiskach.

Przedstawiono kilka napisanych legend. Wyróżniono jedną z nich – Natalia Kozikowska – uczennica klasy IIb gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach.

II. Ponadpokoleniowy konkurs wiedzy zorganizowany przez Stowarzyszenie Integracyjno – Sportowe, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach pod patronatem Burmistrza Stawisk pn. Z dziejów Stawisk

 1. Miejsce – Szymon Kiełczewski – uczeń klasy Ic Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach.
 2. Miejsce – Natalia Kozikowska – uczennica klasy IIb Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach.
 3. Miejsce – Paula Małgorzata Kozikowska – uczennica klasy IIa Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach.

III. Konkurs plastyczny zorganizowany przez Stowarzyszenie Integracyjno – Sportowe, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stawiskach pod patronatem Burmistrza Stawisk.

Komisja w składzie:

 1. Roman Borawski – artysta plastyk
 2. Ewa Bielak – instruktor plastyk
 3. Anna Bureś – instruktor plastyk
 4. Sławomir Zgrzywa – konserwator zabytków

wyróżniła nagrodami następujące prace osób w poszczególnych kategoriach wiekowych:

a) Kategoria 6-8 lat: Julia Zelkowska, Oliwia Filipkowska, Adrian Wądołowski, Marcin Dęby, Piotr Chrzanowski.
b) Kategoria 9-12 lat: Marta Strumiłowska, Wojciech Kosewski, Magdalena Zysk, Amelia Leszczyńska.
c) Kategoria 13-15 lat: Paula Małgorzata Kozikowska, Natalia Kozikowska, Patrycja Gorela, Magdalena Dardzińska, Krystian Zieja, Tomasz Świerszczyński, Dawid Resko, Natalia Czarnecka, Agnieszka Napiórkowska, Mateusz Dąbrowski
d) Kategoria od 16 lat - Karolina Paczoszka

Wszystkim nagrodzonym osobom gratulujemy.

2016-09-22 15:41 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.