Parafia Stawiski

Avatar główny

Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – relacja

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 roku. Miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pomimo, iż obowiązywała tylko przez 14 miesięcy, mimo rozbiorów, pomagała podtrzymywać polskie dążenia do wolności i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa. Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku wydarzenie stało się uroczyście obchodzonym polskim świętem państwowym (podczas okupacji niemieckiej i okresu PRL było zakazane).

Uroczystości upamiętniające wydarzenia z 3 maja 1791 roku odbyły się również w Gminie Stawiski. Obchody związane z 226. rocznicą uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji rozpoczęły się przemarszem spod remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się uroczysta msza św. W pochodzie uczestniczyli mieszkańcy miasta i gminy Stawiski, na czele poczty sztandarowe Urzędu Miejskiego w Stawiskach, OSP KSRG Stawiski, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach oraz Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach.

Następnie zebrani udali się pod Pomnik Orła Białego, gdzie przedstawiciele władz samorządowych, jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich oraz harcerzy oddali pokłon twórcom Konstytucji 3 Maja - ostatniej woli i testamentu gasnącej I Rzeczpospolitej - składając kwiaty oraz zapalone znicze.

Burmistrz Stawisk w swoim przemówieniu zaakcentował, jak ważną rolę odgrywa upamiętnianie uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wysiłków jej twórców – ludzi, w których nigdy nie zgasła iskierka wolności i patriotyzmu do chylącej się wtedy ku upadkowi Ojczyzny. Do jego słów nawiązał proboszcz parafii Stawiski ks. kan. dr Wojciech Turowski, który przypomniał również o Dniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, obchodzonym dzień wcześniej, 2 maja.

Uroczystości uświetnił krótki występ artystyczny młodzieży, w tym grupy harcerzy ze Stawisk, którzy odśpiewali patriotyczne pieśni oraz odtańczyli poloneza.

Fotorelacja dostępna na profilu GOKiS

2017-05-08 15:12 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Bagiński Łukasz

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.