Parafia Stawiski

Avatar główny

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Stawiskach

BURMISTRZ STAWISK
UL. PLAC WOLNOŚCI 13/15
18 – 520 STAWISKI

KAD.2111.1.2021


OGŁOSZENIE O KONKURSIE
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Stawiskach


Burmistrz Stawisk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach ul. Polowa 12, 18 – 520 Stawiski.

 I. Organ prowadzący: Gmina Stawiski.

 II. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach,
ul. Polowa 12, 18 – 520 Stawiski.

III. Wymagania wobec kandydatów: Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597 oraz z 2019 r. poz. 1661), tj.:

 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel
  mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
  1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
  równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania
  stanowiska nauczyciela w danej szkole;
  2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia
  magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
  z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek
  doskonalenia nauczycieli;
  3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
  lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4) uzyskał przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:
  a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie
  ostatnich czterech lat pracy w uczelni;
  5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
  kierowniczym;
  6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.
  1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z
  późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której
  mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
  wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w
  art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
  11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z późn. zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, może zajmować także nauczyciel
  mianowany lub dyplomowany, który:
  1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny
  oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
  nauczyciela w danej szkole oraz
  2) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2 –11 powyższego rozporządzenia.
 3. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw
  członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
  równorzędny;
  3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  5) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 powyższego rozporządzenia.
 4. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować również:
  1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym
  kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
  2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż
  określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie
  organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej,
  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na
  stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu
  administracji samorządowej, lub
  3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku
  świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
  zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263)
  − spełniający wymagania określone w powyższym rozporządzeniu, z wyjątkiem
  wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny
  dorobku zawodowego.

 IV. Wymagane dokumenty.

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju
  Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach.
 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  − stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  − stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
  − stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
  niebędącej nauczycielem.
 3. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  − imię (imiona) i nazwisko,
  − datę i miejsce urodzenia,
  − obywatelstwo,
  − miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).
 4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów,
  potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust. 2:
  świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających
  okres zatrudnienia.
 5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
  potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
  studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich
  lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo
  świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
 6. W przypadku cudzoziemca poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem
  kopia:
  − dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa
  w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim , lub− dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub
  jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub − dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza
  przysięgłego języka polskiego.
 7. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia
  lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
  kierowniczym.
 8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
  ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
  publicznych według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 z późn. zm.) według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 roku.
 12. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia
  nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.
 13. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub
  oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 14. W przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie
  był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
  z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, lub karą dyscyplinarną, o której mowa w
  art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
  Prawo o szkolnictwie wyższym według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
 15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszego
  ogłoszenia.
 16. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik
  Nr 7 do niniejszego ogłoszenia.

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę kandydat zobowiązany jest przedstawić
oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 4 – 7, 12 i 13.

 V. Informacja o sposobie i terminie składania ofert.

 1. Dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z podanym adresem
  zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
  Tadeusza Kościuszki w Stawiskach, ul. Polowa 12, 18 – 520 Stawiski” w Punkcie Obsługi
  Klienta, znajdującym się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac
  Wolności 13/15, 18 – 520 Stawiski lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski
  w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18 – 520 Stawiski z dopiskiem „Konkurs na
  stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach,
  ul. Polowa 12, 18 – 520 Stawiski” w terminie do dnia 07 kwietnia 2021 roku, do godz.
  16:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Stawiskach). Wskazany termin
  jest ostatecznym terminem wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Stawiskach.
  Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta taka powinna być
  opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym
  profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych
  jako załączniki do oferty.
 3. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego
  własnoręcznie i czytelnie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez
  kandydata klauzulę: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, wraz z datą składania
  oświadczenia.

 VI. Informacje o sposobie powiadamiania kandydatów o terminie i miejscu
przeprowadzania postępowania konkursowego.

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Stawisk.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
  powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.
 3. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu
  Miejskiego w Stawiskach w Sekretariacie lub telefonicznie: tel. 86 278 52 21.

 

Stawiski, dnia 19 marca 2021 roku

Załączniki

 1. Załącznik nr 1
 2. Załącznik nr 2
 3. Załącznik nr 3
 4. Załącznik nr 4
 5. Załącznik nr 5
 6. Załącznik nr 6
 7. Załącznik nr 7
2021-03-19 15:50 Opublikował: Moderator

Copyright © 2009-2021 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.