Parafia Stawiski

Avatar główny

Zgłaszanie wniosków do funduszu sołeckiego 2017

Zarząd Miasta Stawiski serdecznie zaprasza Mieszkańców Stawisk do zgłaszania wniosków do realizacji w 2017 roku z funduszu sołeckiego miasta Stawiski.

Wysokość funduszu sołeckiego w 2017 roku dla sołectwa Stawiski wynosi 32 600 zł.

.............................................................................................................................................

Środki finansowe z funduszu sołeckiego mogą zostać przeznaczone tylko na realizację przedsięwzięć które są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców. Do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, należą między innymi sprawy: gospodarki komunalnej, wodociągów, kanalizacji, dróg gminnych, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, kultury fizycznej i sportu, zieleni gminnej, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, utrzymania gminnych obiektów, wspierania organizacji pozarządowych.

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie przez sołectwo do burmistrza wniosku w terminie do dnia 30 września br.

.............................................................................................................................................

Wnioski zgłaszane do Zarządu Miasta Stawiski powinny zawierać wskazanie przedsięwzięć niezbędnych do realizacji w Stawiskach w 2017 roku, ze środków funduszu sołeckiego wraz ze wstępnym oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Wniosek powinien zostać zgłoszony do Zarządu Miasta Stawiski najpóźniej do dnia 12 września 2016 r. W przypadku gdy nie jesteście Państwo w stanie sami oszacować kosztów realizacji zadania, prosimy tylko o jego szczegółowy opis.

Propozycje wniosków prosimy zgłaszać do członków Zarządu Miasta Stawiski (Jerzy Bielawski, Zdzisław Obrycki, Zdzisław Jańczyk) – osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres: zarzad.stawiski@wp.pl

Ostateczną listę wniosków sołectwa zgłaszanych do burmistrza, uchwala ogólne zebranie mieszkańców. Data zebrania zostanie podana w terminie późniejszym. Zapraszamy do składania wniosków, to czy i na co wykorzystamy środki funduszu sołeckiego zależy tylko od nas.

Przewodniczący Zarządu
Miasta

Jerzy Bielawski

2016-08-26 12:37 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed