Parafia Stawiski

Avatar główny

Gminne obchody odzyskania niepodległości– relacja

Gminne obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości miały miejsce 11 listopada w sobotę. Tradycyjnie główne uroczystości odbyły się pod Pomnikiem Trzech Pokoleń.

- 11 listopada świętujemy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. 99 lat temu Rzeczpospolita znowu pojawiła się na mapie Europy. Ziściły się marzenia wielu pokoleń urodzonych w niewoli, które własną krwią utorowali Ojczyźnie drogę do wolności – mówił Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski. Dzisiaj jesteśmy wolnym narodem. Obchodząc 99. rocznicę odzyskania niepodległości pamiętajmy o symbolach narodowych oraz dbajmy o język ojczysty. Patriotą jest się również w codziennym dniu, nie tylko w obliczu zagrożenia – dodał Burmistrz.

Przemarsz spod remizy OSP Stawiski

Obchody święta odzyskania niepodległości rozpoczęły się przemarszem spod remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach do miejscowego kościoła parafialnego, gdzie odbyła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. Podniosłej uroczystości przewodniczył proboszcz parafii Stawiski ks. kan. dr Wojciech Turowski.

Podziękowanie bohaterom walk za Ojczyznę

Następnie zebrani przenieśli się pod Pomnik Trzech Pokoleń do Parku w Stawiskach. W patetycznej atmosferze oraz skupieniu przedstawiciele władz samorządowych, jednostek organizacyjnych, ochotniczej straży pożarnej, organizacji pozarządowych oraz przybyli mieszkańcy gminy Stawiski oddali cześć bohaterom walk za wolną i niepodległą Ojczyznę.

Krótki występ artystyczny przedstawiła również młodzież szkolna.

Zapraszamy do fotogalerii.

2017-11-16 14:05 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Bagiński Łukasz

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.