Parafia Stawiski

Avatar główny

Biblioteka Miejska w Stawiskach w zintegrowanym, elektronicznym systemie bibliotecznym MAK+

Z dniem 1 listopada br. Biblioteka Miejska w Stawiskach przystąpiła do programu MAK+. System umożliwi czytelnikom dostęp do elektronicznego katalogu bibliotecznego za pośrednictwem strony internetowej. Ułatwi to podgląd stanu bibliotecznego oraz śledzenie nowości wydawniczych.

- Instalacja systemu MAK+ jest małą rewolucją, a zarazem kamieniem milowym w historii Biblioteki Miejskiej w Stawiskach. Poprzez udostępnienie zbiorów bibliotecznych na stronie internetowej wychodzimy naprzeciw młodszym pokoleniom i zachęcamy w ten sposób do wypożyczania książek za pomocą komputera bądź smartfona – podkreśla Katarzyna Konopka, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie swoją siedzibę ma również Biblioteka Miejska w Stawiskach i dodaje – Pełne wykorzystanie systemu odłoży się jednak w czasie. Jesteśmy w MAK+ od 1 listopada br., więc wprowadzenie wszystkich pozycji zbiorów bibliotecznych potrwa kilka miesięcy.

System o wielu zaletach

MAK+ jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, utworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. Oprócz elektronicznego dostępu do zbiorów umożliwia tworzenie bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Każdy użytkownik będzie miał dostęp do swojego konta bibliotecznego po uprzednim zarejestrowaniu się w bazie Biblioteki Miejskiej w Stawiskach. Dodatkowo istnieje możliwość przeglądania zbiorów bibliotek korzystających z systemu MAK+ w całej Polsce.

Niewielki koszt zakupu

Dzięki dofinansowaniu ze środków Instytutu Książki w Krakowie w ramach programu „Kraszewski - Komputery dla Bibliotek 2017” koszt zakupu systemu nie był duży. W ramach kwoty 27 200 zł (wkład własny Biblioteki wyniósł 4,5 tyś. zł), zakupiono komputery, drukarki, a także czytniki. Nowy sprzęt był niezbędnym warunkiem przystąpienia Biblioteki do programu MAK+.

2017-11-08 15:25 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Bagiński Łukasz

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.