Parafia Stawiski

Avatar główny

78. rocznica wybuchu II wojny światowej

Kto nie szanuje i nie ceni
swojej przeszłości
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,
ani nie ma prawa
do przyszłości.

Marsz. Józef Piłsudski

1 września 1939 r., o godz. 4.40 pierwsze bomby spadły na Wieluń. Kilka minut później działa pancernika Schleswig-Holstein otworzyły ogień do polskiej składnicy wojskowej na Westerplatte. W ten sposób Adolf Hitler, wcielając w życie Fall Weiss – Plan Biały, rozpoczął największy, a zarazem najstraszniejszy konflikt zbrojny w dziejach świata.

A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami, musimy myśleć tylko o jednym… walka aż do zwycięstwa.

Znamy wzruszający komunikat nadany 1 września przez Polskie Radio. W pełni odzwierciedlił beznadziejną sytuację naszych poprzednich pokoleń, którym z dnia na dzień świat zawalił się na głowę i od tej pory życie wśród kul, bomb i pożarów stało się codziennością. Rozpoczął się niezmiernie trudny czas dla Polski i Polaków – okupacja.

Zarówno wojna obronna 1939 roku, jak i okres całej II wojny światowej stanowi niebywały okres poświęceń, męstwa i ofiarności polskiego żołnierza. Jest to również czas poświęceń ludności cywilnej, tragedii wielu rodzin, matek i ojców, synów i córek, którzy niejednokrotnie płacili największą cenę – życie, będąc nierzadko tylko biernymi obserwatorami wojennych wydarzeń.

Nigdy więcej wojny… Wymowny napis, stojący na Westerplatte, niesie ze sobą ogromną symbolikę, a zarazem stanowi przesłanie dla przyszłych pokoleń. Okres II wojny światowej naznaczony był okrucieństwami i zbrodniami, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć żyjąc w dzisiejszej, wolnej Polsce. Zastanówmy się zatem: Co by było gdybym ja żył w tamtym czasie? Co zrobiłbym w obliczu wybuchu wojny?

Dziś, 1 września 2017 roku, w 78. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej o godz. 12 przez minutę zawyje w naszym mieście syrena. Oderwijmy się, choćby na moment, od codziennych obowiązków i oddajmy honor bohaterom.

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Stawiski, dnia 1 września 2017 roku

Załączniki

 1. Pismo Burmistrza Stawisk
2017-09-01 11:00 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Bagiński Łukasz

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.