Parafia Stawiski

Avatar główny

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca br. w placówkach oświatowych Gminy Stawiski odbyło się zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy uczniowie i ich wychowawcy udają się na zasłużony odpoczynek. Wybrzmiewając, ostatni dzwonek dał sygnał uczniom, że o sprawdzianach, klasówkach, ustnych odpowiedziach mogą zapomnieć przynajmniej przez dwa miesiące.

Zebranych, po raz ostatni przed wakacjami uczniów, rodziców, wychowawców, pracowników obsługi i administracji oraz zaproszonych gości, przywitali dyrektorzy placówek oświatowych. Dziękowali uczniom za wysiłki w zdobywaniu wiedzy, rodzicom za zaangażowanie na rzecz szkół, a pedagogom za trud w niesieniu przysłowiowego kaganka oświaty. Wyrazy wdzięczności skierowali również do przedstawicieli władz samorządowych, gdyż bez ich wysiłków nie byłoby możliwe sprawne funkcjonowanie systemu oświaty na terenie Gminy Stawiski.

Zakończenie roku szkolnego jest również podsumowaniem osiągnięć wychowanków szkół. Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce odebrali gratulacje z rąk dyrektorów, tradycyjnie zostały wręczone nagrody Burmistrza Stawisk oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach. Słowa uznania zostały skierowane również do uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe, godnie reprezentując swoje szkoły. Uroczystości uświetnili uczniowie, którzy przygotowali krótkie występy artystyczne.

Koniec roku szkolnego 2016/2017 stał się również zamknięciem pewnego etapu życia dla p. Marianny Chojnowskiej oraz p. Barbary Rzadkiej. Po ponad 36-letniej pracy wieloletnie nauczycielki placówek oświatowych Gminy Stawiski odeszły na zasłużoną emeryturę. Dziękujemy za wysiłek, trud poniesiony w kształcenie wielu pokoleń mieszkańców Gminy Stawiski.

Ostatni dzwonek miał także symboliczne znaczenie dla Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach. W wyniku reformy oświaty gimnazja kończą bowiem swoją działalność 31 sierpnia 2017 roku. Z należytymi honorami oddano cześć Sztandarowi Gimnazjum, który z rąk pocztu sztandarowego przekazany został Dyrektor Katarzynie Nowak, a następnie organowi prowadzącemu – na ręce Burmistrza Stawisk Krzysztofa Rafałowskiego.

Nadszedł czas dwumiesięcznego błogiego lenistwa. Jak mawiał Publius Ovidius Naso: Odpocznij. Pole, które odpoczęło daje obfite plony…

Życzymy wszystkim słonecznych ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji!

>>> Fotogaleria <<<

2017-06-26 13:59 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Bagiński Łukasz

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.